TC vatandaşlığına geçenlerin eczane açma hakları..."

sonradan-tc-vatandasligina-gecenlerin-eczane-acma-haklari

TİTCK'nın açıklamasında 6197 sayılı yasanın geçici ilgili maddeleri açıklandı.


13 Haziran 2019 15:37

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), yabancı uyruklu olup da sonradan TC vatandaşlığına geçen ve yabancı ülkelerdeki eczacılık fakültelerinden mezun olarak, diploma denkliklerini alan kişilere ilişkin bir duyuru yayınladı.

Duyuruda bu durumda olan kişilerin eczane açmak istediklerinin anlaşıldığından söz edildi ve konunun yasal durumu hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Her ne kadar duyurunun konusu; "Yurt dışı eczacılık fakültesi mezunu olanlar" hakkında olsa da, eczacılık çevreleri, duyurunun çoğunlukla Türkiye'de yaşayan Suriye asıllıları hedeflediği şeklinde algıladı. Şimdi tartışılan kaç yabancı kökenlinin (ki eczacılık çevreleri bunu "Suriyeli eczacılar" şeklinde algıladı), Türkiye'de eczane açacağı..?

TİTCK'nın duyurusu şöyle;

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

Sayı : 27339882-513.01-E.92412

Konu : Yurt dışı eczacılık fakültesi mezunları hakkında

Kurumumuza ulaşan bilgilerde, yabancı uyruklu olup sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve yabancı ülkelerdeki eczacılık fakültelerinden mezun olarak, diploma denkliklerini alan kişilerin 6197 sayılı Kanunun Geçici 3’üncü maddesinde yer alan haklardan faydalanarak eczane açmak istedikleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eczacılık yapabilmek için aşağıdaki vasıfları haiz olmak şarttır:

A) Türk vatandaşı olmak;

B) Türkiye Eczacı Mektep veya fakültelerinden diplomalı olmak veya yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı olup da 3 üncü madde gereğince ilmi hüviyetini ispat etmiş veya imtihanı kazanmış olmak;

C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince tescil edilmiş olmak;

D) Bu kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hallerden biri bulunmamak.” hükmünde olup, ülkemizde eczacılığın kimler tarafından yapılabileceği belirlenmiştir.

Yine aynı Kanun’un 3’üncü maddesi “Yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı olan Türk vatandaşı eczacılar Türkiye'de sanatlarını yapabilmek için:

A) Program ve tahsil müddeti bakımından Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerine muadil olan yabancı eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı iseler eczacı mektebi veya fakültelerince teşkil edilecek bir jüri önünde ilmi hüviyetlerini ispat etmeye;

B) Tahsil müddeti Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerinin tahsil müddeti kadar olmakla beraber tahsil programlarında Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerinin derslerinden bazıları bulunmayan veya bulunmakla beraber daha az bir müddet içinde okutulan veya müddet az olduğu halde tahsil programı aynı olan yabancı memleketler eczacı mektebi veya fakültelerinden diplomalı iseler aynı şekilde kurulacak bir jüri önünde eczacı mektebi veya fakülteleri tarafından ayrıca tespit edilecek bir programa göre imtihan vermeye;

C) Gerek tahsil müddeti ve gerek tahsil programları Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerinin müddet ve programlarından eksik olan yabancı memleketler eczacı mektebi veya fakültelerinden diplomalı iseler eksik kalan müddet ve programlarını Türkiye'de tamamladıktan sonra (B) bendinde bildirilen imtihanı vermeye;

Mecburdurlar.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince bu gibilerin diplomaları ancak ilmi hüviyetin ispatından veya imtihanın kazanılmasından sonra tescil olunur.” hükmü ile de yabancı ülkelerin eczacılık fakültelerinden diplomalı Türk vatandaşı eczacıların ülkemizde eczacılık yapabilme kriterleri belirlenmiştir.

6197 sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi birinci fıkrası “Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler...” hükmündedir.

Yabancı uyruklu olup sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve yabancı ülkelerdeki eczacılık fakültelerinden mezun olan kişilerin ülkemizde eczacılık yapabilmeleri; 6197 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine uygun olarak diploma denkliğinin alınmasının ardından, yine aynı Kanunun 2’nci maddesinin c bendi gereği Bakanlığımızca diplomalarının tescil edildiği tarihten itibaren başlar. Eczane açma işlemlerinde Kanunun Geçici 3’üncü maddesi ile ilgili değerlendirme yapılırken Bakanlığımızın diploma tescil tarihinin başlangıç olarak esas alınması gerektiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı GURSÖZ / Kurum Başkanı

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz